Logo-jrcm
Reviews
Mahmoud Shekari Shekari Khaniani*, Sima Mansoori Derakhshan
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 2-17. doi: 10.5681/jarcm.2013.001
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Samad Shams Vahdati, Nahid Mesbahi, Milad Anvari, Paria Habibollahi, Sara Babapour*
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 18-21. doi: 10.5681/jarcm.2013.002
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Samad Shams Vahdati*, Narges Moradi, Jamil Hemmat ghadim
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 22-24. doi: 10.5681/jarcm.2013.003
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Alireza Farajollahi, Abolghasem Amini, Mohammad Reza Rashidi, Abbas Shahbazi, Saber Azami-Aghdash*
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 25-31. doi: 10.5681/jarcm.2013.004
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Ayyoub Malek*, Iesa Hekmati, Shahrokh Amiri, Jaber Pirzadeh, Hossein Gholizadeh
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 32-42. doi: 10.5681/jarcm.2013.005
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Ali Fakhari, Khalegh Minashiri*, Abolfazl Fallahi, Mohammad Taher Panah
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 43-49. doi: 10.5681/jarcm.2013.006
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Masoud Naderpour, Safar Farajnia, Gholamreza Bayazian*, Monireh Halimi, Samad Ghiasi, Leila Rahbarnia
J Anal Res Clin Med. 2013;1(1): 50-55. doi: 10.5681/jarcm.2013.007
PDF
XML
Cited By: